Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podsumowanie realizacji - Podprogram 2018

Parafia p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie w czerwcu 2019 roku zakończyła realizację Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ustawa o centrach usług społecznych z podpisem Prezydenta

Powiększ zdjęcie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie  Grażyna Jolanta Bień uczestniczyła w uroczystości podpisania ustawy o centrach usług społecznych, która odbyła się 23 sierpnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim.

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Ustawa o centrach usług społecznych z podpisem Prezydenta

Wydarzenie Lokalne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Określenie stanowiska
Asystent rodzinny –  pełny etat, zadaniowy system czasu pracy.

Wymagania kandydata
Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisko asystenta rodziny powinny spełniać następujące wymagania:
Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która spełnia określone warunki zawarte w ustawie,

  1. posiada

-posiada obywatelstwo polskie
-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki w rodzinie lub praca socjalna,
-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresy pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej- 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
  1. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny